Årsmöte 25 mars kl. 15:00

Årsmötet hålls den 25 mars i församlingshemmet.

Vi välkomnar alla och hoppas så många som möjligt kommer till årets möte, då det bland annat skall tas en hel del beslut om verksamheten kring Idrottsplatsen i Djurröd. Det skall tillsättas nya styrelsemedlemmar. Vi kommer gå igenom verksamhetsplanen för 2018, budget, årsavgifter, m.m.

Dagordning till årsmötet 25 Mars

 1. Mötets öppnande
 2. Årsmötets utlysande
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Dagordningens godkännande
 5. Val av presidium
  a/ Mötesordförande
  b/ Mötessekreterare
  c/ Två protokolljusterare
  d/ Två rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse 2017
 7. Revisionsberättelse 2017
 8. Beslut om ansvarsfrihet för 2017
 9. Val
  a/ Ordförande: En person för ett år
  b/ Styrelseledamöter:
  * Tre personer för två år
  * Omval en person för ett år
  c/ Styrelsesuppleant: En person för två år
  d/ Revisor: En person för två år
  e/ Valberedning: Två personer, varav en sammankallande. Ett år.
 10.  Fastställande av medlemsavgiften för 2019
  Medlemsavgiften är idag 2018 200:-/år och familj
 11. Övriga ärenden
  a/ Verksamhet 2018
  b/ Budget 2018
  c/ Idéer kring idrottsplatsen
 12. Nya frågor
  a/ Anmäls före dagordningens godkännande
 13. Avslutning